Trang chủ: https://tamhoang.net

VIEW NHÓM TELEGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết

*: Không đổi link channel trong quá trình chạy đơn.

*: Channel phải để chế độ công khai.

*: Hãy mua số lượng nhỏ trước khi cài đơn lớn.

Kênh 50, 51, 52: View 1 bài viết bất kì, sử dụng link post.

Kênh 58: View 5 bài viết gần đây nhất, sử dụng link channel.

Kênh 59: View 5 bài viết gần đây nhất, sử dụng link channel.

Trang chủ: https://tamhoang.net